Connect with us

Društvo

Žene iz BiH i da­lje ile­gal­no nu­de su­ro­gat majčin­stvo

Su­ro­gat majčin­stvo u BiH je i da­lje za­bra­nje­no za­ko­nom, ali se još uvijek, po sve­mu su­deći ile­gal­no, nu­di putem in­ter­ne­ta, gdje je čak osam žena iz BiH re­gis­tro­va­no kao su­ro­gat maj­ke.

Na naj­po­zna­ti­joj međuna­ro­dnoj stra­ni­ci za su­ro­gat majčin­stvo “fin­dsur­ro­ga­te­mot­her.com” možemo pro­naći surogat maj­ke iz bi­lo ko­je države i re­gi­ona, pa ta­ko i iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. Pri ulas­ku na sajt možemo vi­dje­ti da osam žena nu­di ove uslu­ge u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, od ko­jih je većina iz Ba­nja­lu­ke, dok su os­ta­le iz Ze­ni­ce, Do­bo­ja, Tu­zle i Mos­ta­ra.

Pri ulas­ku na stra­ni­cu možete oda­bra­ti državu i re­gi­on, a da­lje možete bi­ra­ti čak ra­su maj­ke, bo­ju ko­se, te dru­ge spe­ci­fi­ka­ci­je, pa čak i to da li su pu­šači ili ne.

Sve ovo im­pli­ci­ra da par iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u ne­ko­li­ko kli­ko­va može doći do ovih in­for­ma­ci­ja.

Da­lje možete ove po­ten­ci­jal­ne maj­ke sor­ti­ra­ti i po “ni­vou nji­ho­ve akti­vnos­ti” na saj­tu. Ne­ke su po­slje­dnji put bile akti­vne pro­šle go­di­ne, a ne­ke ni­su ula­zi­le u svoj pro­fil od 2015. U sva­kom slučaju, pri ulas­ku na nji­ho­ve pro­fi­le mo­gu se vi­dje­ti ne­ke spe­ci­fi­ka­ci­je, kao i pi­ta­nje da li tre­nu­tno sto­je u po­ložaju “po­ma­ga­nja po­ro­di­ci”.

Da li je iko za­is­ta tražio uslu­ge ovih žena, ni­je po­zna­to, ali u sva­kom slučaju nji­ho­vo pos­to­ja­nje po­teže pi­ta­nje su­ro­gat majčin­stva u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, odno­sno Re­pu­bli­ci Srpskoj.

U Srpskoj je su­ro­gat­stvo za­bra­nje­no za­ko­nom, te je pi­ta­nje po­tpo­mo­gnu­te oplo­dnje re­gu­li­sa­no važećim Za­ko­nom o li­ječenju ne­plo­dnos­ti bi­ome­di­cin­ski po­tpo­mo­gnu­tom oplo­dnjom.

Ka­ko je ovim za­ko­nom pro­pi­sa­no, u pos­tup­ci­ma oplo­dnje do­zvo­lje­no je ko­ri­šte­nje vlas­ti­tih pol­nih ćeli­ja bračnih i van­bračnih par­tne­ra, odno­sno do­zvo­lje­na je ho­mo­lo­gna oplo­dnja.

“Za­bra­nje­no je da­ri­va­nje pol­nih ćeli­ja, pol­nih tki­va i em­bri­ona ko­je nije obav­lje­no između bračnih dru­go­va, odno­sno van­bračnih partnera, a za­bra­nje­no je i da­ri­va­nje ljud­skih em­bri­ona za pri­mje­nu pos­tu­pa­ka bi­ome­di­cin­ske po­tpo­mognute oplo­dnje”, sto­ji u ­tom za­ko­nu.

Su­ro­gat majčin­stvo je, pre­ma slo­vu ovog za­ko­na, izričito za­bra­nje­no, a za­bra­nje­na je i bi­lo ka­kva re­kla­ma­ci­ja obja­vom ja­vnog ogla­sa ili na bi­lo ko­ji dru­gi način.

Uslu­ge rađanja dje­te­ta za dru­gog se ne smi­ju ni ugo­va­ra­ti, te svi ugo­vo­ri, spo­ra­zu­mi ili dru­gi pra­vni po­slo­vi o rađanju dje­te­ta za dru­gog su ni­šta­vni.

Pos­to­ja­nje ove in­ter­net pla­tfor­me po­teže i pi­ta­nje da li je su­ro­gat majčin­stvo ne­što što je pa­ro­vi­ma po­tre­bno. Odno­sno da li bi se oni odlučili na ovaj ko­rak i da jes­te le­gal­no.

Ka­ko stručnja­ci tvrde, pos­to­je načini rje­šava­nja ovog pi­ta­nja, odno­sno pos­to­je vi­do­vi van­tje­le­sne oplo­dnje ko­ji ­su le­gal­ni i re­gu­li­sa­ni, te pa­ro­vi ko­ji ne mo­gu da do­bi­ju di­je­te ima­ju za­ko­nom re­gu­li­sa­ne mo­gućnos­ti da to os­tva­re.

Ka­ko je za “Ne­za­vi­sne” ka­za­la Ale­ksan­dra Go­ve­da­ro­vić, spe­ci­ja­lis­tkinja gi­ne­ko­lo­gi­je i aku­šer­stva, u te­ori­ji bi su­ro­gat majčin­stvo po­mo­glo žena­ma ko­je ne­ma­ju ma­te­ri­cu, te ne mo­gu da no­se di­je­te.

Po­red to­ga, u država­ma u ko­ji­ma je ovo le­gal­no, pi­ta­nje su­ro­gat­stva su pred­sta­vi­li vi­še kao pi­ta­nje po­mo­dar­stva ne­go kao pitanje kraj­nje nužde ili stvar ve­li­ke po­tre­be.

Ka­ko se is­tiče, stru­ka o ovom pi­ta­nju ne­ma de­fi­ni­ti­van stav, jer ne­ma mno­go pa­ro­va ko­ji se ra­spi­ta­ju, traže ili ra­zmiš­lja­ju u ovom prav­cu.

“Pre­vi­še je ov­dje etičkih pi­ta­nja i mo­ral­nih di­le­ma za na­šu sre­di­nu”, ka­za­la je Go­ve­da­ro­vićeva.

Sa ovom te­mom Go­ve­da­ro­vićeva is­tiče značaj do­ni­ra­nja jaj­nih ćeli­ja, ko­je bi pri svom re­gu­li­sa­nju žena­ma bi­lo od ve­li­kog značaja.

“Ovo bi se odno­si­lo na žene ko­je ne­ma­ju svo­je jaj­ne ćeli­je ili žene pre­ko 40. go­di­ne kod ko­jih ne možemo do­bi­ti ade­kva­tne ćeli­je ni em­bri­one”, ka­za­la je ona.

S tim u ve­zi, ni zah­tje­va za do­na­ci­ju jaj­nih ćeli­ja u BiH još ni­je bi­lo, a ka­ko do­da­je Go­ve­da­ro­vićeva, ne­ma ni do­na­to­ra.

Ka­ko su stručnja­ci obja­sni­li, su­ro­gat majčin­stvo je za­mje­na za ma­te­ri­cu. Ov­de je­dan par­tner, odno­sno žena da svo­je jaj­ne ćeli­je, a dru­gi par­tner, odno­sno muž ili van­bračni par­tner da svo­je sper­ma­to­zo­ide, od ko­jih nas­ta­ne em­bri­on ko­ji se pos­ta­vi u ma­te­ri­cu dru­ge žene ko­ja će ovu tru­dnoću da no­si.

Zbog pi­ta­nja da li je bi­lo ini­ci­ja­ti­va u smje­ru stav­lja­nja su­ro­gat­stva pod za­kon­ske okvi­re obratili smo se Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja i so­ci­jal­ne za­šti­te Re­pu­bli­ke Srpske, gdje su za “Ne­za­vi­sne” ka­za­li da zah­tje­va u ovom prav­cu ni­je bi­lo.

“Ri­ječ je o mul­ti­re­sor­nom pi­ta­nju i složenoj pro­ce­du­ri ko­ja se ne odno­si is­ključivo na zdrav­stvo i ni­je do­zvo­lje­na u većini ze­ma­lja, uključujući re­gi­on”, po­ručili su iz na­dležnog mi­nis­tar­stva.

Društvo

POLICIJA uhapsila “Tapkaroše”, oduzete karte za Srpska open

Policija je identifikovala pet lica koja su na internetu preprodavala ulaznice za teniski turnir Srpska open.

– Policijski službenici MUP-a Srpske identifikovali su do sada pet lica na području Srpske (troje lica u Banjaluci, jedno u Gradišci i jedno u Novom Gradu) koji su putem interneta pokušali preprodati karte za predstojeći teniski turnir Srpska open, saopšteno je iz policije.

Karte su od ovih lica oduzete i iste će biti poništene od strane organizatora turnira, a lica su sankcionisana u skladu sa članom 28 Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.

Pripadnici MUP-a Srpske nastavljaju sa aktivnostima pravcu identifikovanja lica koja se bave onlajn preprodajom ulaznica u cilju njihovog procesuiranja i sankcionisanja.

Nastavi čitati

Društvo

SAZNANJA KAPITALA: Ljubiju ponovo žele Amerikanci, šta se krije iza tajnog sastanka sa Đokićem?

Vlada Republike Srpske obnovila je pregovore sa američko-kanadskim konzorcijem „SE – GEDC Corp.“ u vezi sa dokapitalizacijom Rudnika željezne rude (RŽR) „Ljubija“ u Prijedoru.

Naime, prema saznanjima portala CAPITAL, u Banjaluci je 13. marta ove godine održan sastanak gdje su predstavnike ove kompanije ugostili predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, a na kojem su dvije strane izrazile spremnost za nastavak saradnje.

Pozivajući se na dogovor sa tog sastanka, predsjednik „SE – GEDC Corp.“, Ajzak Sigelje nedavno ponovo uputio prijedlog o dokapitalizaciji „Ljubije“, a koja je naprasno obustavljena u avgustu prošle godine.

On u njemu pored 50,7 miliona maraka namijenjenih za „Ljubiju“ obećava i osnivanje Američkog biznis Hab-a sa početnim kapitalom od 250 miliona dolara u koji bi bile pozvane vodeće svjetske korporacije kao što su „General Electric“, „Wabtec“, „Bloomberg“ i druge.

Taj novac bi se dalje investirao u projekte širom Srpske, od rude do željeznica.

Međutim, Siegal traži da se za početak završi postupak dokapitalizacije kroz emisiju akcija.

Takođe on iznosi i svoje viđenje razvoja rudnih resursa Republike Srpske koji su trenutno podređeni samo jednoj kompaniji.

„Strategija i ključni prioritet biće najefikasniji razvoj svih rudnih resursa Republike Srpske u skladu sa međunarodnim standardima koji treba da budu jednaki za sve. Monopolističko/kolonijalističko ponašanje jedne kompanije u Republici Srpskoj treba promjeniti na model koji ista kompanija koristi u SAD i Evropi“, stoji u dokumentu u koji je CAPITAL imao uvid.

U njemu se dodaje da godišnja proizvodnja treba da bude na nivou od 3,5 miliona tona rude godišnje.

Isporuku željezne rude treba podijeliti na nekoliko tržišta, koja će oni obezbijediti.

„Prodaja željezne rude treba da bude striktno u skladu sa međunarodnim standardima i to sa formulom cijene zasnovanom na kotacijama na međunarodnom tržištu uz prilagođavanje stvarnom kvalitetu i logistici. Isporuke željezne rude sa područja Prijedora možemo odmah dogovoriti preko luke Ploče po formuli koja se balansira na nivou 120-130 dolara po toni“, navodi Siegal.

Bolja prodajna cijena uglja, prema njegovom obećanju, dovešće i do višestruko većih plata radnicima.

Sav novac od dokapitalizacije, odnosno 50,7 miliona maraka prema njegovoj ocjeni treba potrošiti u istraživanje resursa.

Pretpostavka iz „SE – GEDC Corp.-a“ je da se proizvodnja može povećati nekoliko puta, pa, kako ocjenjuju „Ljubija“ može biti interesantna i na međunarodnom tržištu.

„Mi ćemo promovisati „RŽR Ljubija“ na Njujorškoj berzi. Na sadašnjem tržišnom nivou kapitalizacija neće biti manja od milijarde dolara. To znači da će svi državni i privatni akcionari imati dividende na desetine puta veće nego sada, a imaće priliku da prodaju akcije na najvećoj svjetskoj berzi u Njujorku po desetostrukoj većoj cijeni nego sada“, stoji u pismu koje potpisuje Siegal.

Jedan od akcionara ovog konzorcijuma je Evgenij Zotov koji je i prethodnih godina sa svojom firmom Israeli Investment Group pokušavao da kupi udio RS u RŽR „Ljubija“.

Podsjećamo, „RŽR Ljubija“ je u većinskom vlasništvu Vlade Republike Srpske.

RŽR je suvlasnik 49 odsto preduzeća „Arcelor Mittal“ Prijedor koje se bavi iskopavanjem i eksploatacijom rude u Prijedoru. Većinski vlasnik ove firme je istoimena kompanija poznata na svjetskom nivou.

Nastavi čitati

Društvo

Tragedija kod Zenice: VOZ USMRTIO DIJETE

U zeničkom naselju Donja Vraca oko 15.45 sati dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj je voz udario jedno lice – potvrdio je za Fenu dežurni Operativni službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUPZDK).

– Za sada samo imamo informaciju da je voz udario jedno lice, a da je nesreća završila sa smrtnim posljedicama, kazao je operativni službenik MUP-a ZDK.

Smrtno je stradalo dijete, ali u MUP-u ZDK u ovom trenutku ne mogu dati više informacija, odnosno o razlozima uzroka nesreće.

Nastavi čitati

Aktuleno